You are currently viewing 8 Norske sjøfugler

8 Norske sjøfugler

I Norge har vi mange forskjellige sjøfugler. Her har vi listet opp 8 forskjellige fuglearter du kan speide etter på sjøen.

artikkelen fortsetter under annonsen

Alken:

Alken er en fugl som er svært knyttet til havet og kysten. Den hekker i hele Norge. Fra Lindesnes i sør, til Finnmark i nord. I Norge antar man at bestanden består av rundt 30.000 par. Alkens diett består hovedsakelig av småfisk, men den liker også å spise små krepsdyr. De fleste alkene finner man i spesifikke deler av landet: Sør Norge, Skagerrak og Nordsjøen. I forplantningssesongen er de likevel å finne langs store deler av den norske kysten.

Fiskemåke:

Fiskemåken er en liten sjøfugl. Oversiden er blågrå og vingespissene er hovedsakelig svarte og hvite. Hannene er stort sett større enn hunnene, men ellers er de relativt like. Fiskemåken har du sikkert hatt flere interaksjoner med. Den er en av de mest vanlige i norge av måkeartene. Den er i hele landet fra ytre kyststrøk til områder opp til 1300 m.o.h. Fiskemåken liker å holde seg relativt nært land, og er sjelden å se langt til havs. Den spiser på det meste fra dyrket mark, fjæreområdet og krypdyr.

Fjærplytt:

Fjærplytten er i Norge aller mest en fjellfugli i hekketid. Den er allikevel ikke en sjelden fugl å se ved kysten i Finnmark. Fjærplytten finner føde i fuktige områder på fjellet eller på strender som gjerne består av mye stein. Fuglen spiser i hovedsak krepsdyr, muslinger og krypdyr. Den liker å holde seg til områder som er flate med liten vekst av vegetasjon i hekketiden. Den trives best på kysten hvor det er lite is på vintertid Fjærplytten er fuglen som overvintrer i størst antall i norge og er å finne i kystområder som ikke består av is. Derimot den Sør-Norske fuglen tilbringer vinteren på de Britiske øyer.

artikkelen fortsetter under annonsen

Gravand:

Gravand er en slags mellomting mellom gjess og ender. De finnes i store deler av Nord-Europas kyster. De har en særskilt karakter og er lett gjennkjennelig med det helt røde nebbet og den vakre fjærdrakten. Den er å se helt sør i norge og helt opp til Finnmark. Den trives best og er avhengig av vannområder med mye grunne da majoriteten av føden består av snegler – som de får tak i ved å filtrere gjennom nebbet. Gravanda er en trekkfugl og observeres sjelden i norge på vintertiden.
Gravanda trekker tilbake til landet vårt allerede i mars, da de trekker seg til hekkeplassene etter en overvintring i kystene i nordvest-europa. Da ungene har blitt store så drar voksenfuglene ut av Norge og de samles i Vadehavet for å myte.

Grågås:

Grågåsen hekker i store deler på øyer og holmer i saltvann, og finner mest trivsel der hvor det finnes rikelig med vegetasjon. Grågåsa blir ofte sett på som et problem innen landbruk da de har økt i antall, og ødelegger mye av avlingene. Bestanden som lever i norge overvintrer i Spania og Nederland. De trekker tilbake til Norge fra slutten av mars – men dette kommer an på hvor de befinner seg i landet vårt. Grågåsa som hekker lenger nord, trekker ikke tilbake før senere på våren.

Gråhegre:

Gråhegren er en stor fugl med lang hals og lange bein. Nebbet er spisst og langt og har et veldig karakteristisk utseende. Den har hvitt hode med svart stripe fra øyet som strekker seg bakover. Gråhegre finnes over hele Norge, men er i aller størst grad å finne langs kysten. Den kan også finnes i større deler av Europa, Afrika og Asia. Gråhegren er i hovedsak en fugl som er i Norge hele året, men noen finner også ly og varme om høsten i Storbritannia.

Gråmåke:

Gråmåken har en lys grå overside, med svart og hvite vingespisser. Den har også rosa bein og en gul iris. Gråmåken lever ved kysten og er en utpreget marin art.
Den hekker i små mengder i innland, men er i aller størst grad ved kystlinjene langs hele den norske kysten. Den ruger i koloni og kan finnes i tusenvis av par. I Nord-Norge finner vi den største kolonien. Gråmåken spiser det aller meste og blir klassifisert som en alteter. Det er ikke uvanlig og observere gråmåker på søppelplasser eller fiskerimottak.

Havelle:

Havella finnes i Norge i høyfjellsområder i Sør-Norge og i Nord-Norge så hekker den i ferskvann ligger nærme kysten. Majoriteten av utbredelsen finnes i Nord-Norge. Havella er en robust fugl som om vinteren trekker ut til kysten og finnes hele veien fra Finnmark til Svenskegrensen. De ligger stort sett spredt i småflokker hvor det er grunt og livnærer seg på fisk og krepsedyr.